anbi2 IMG_3736-touchBethel Pinksterkerk Arnhem & Ede
Gelderse Rooslaan 20
6841 BE Arnhem
026-3216791

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens:

Tenaamstelling en contact

Onze kerkgemeente draagt de naam Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede en is gevestigd te Arnhem,
Gelderse Rooslaan 20. Op dit adres vinden ook de kerksamenkomsten plaats.

Het contact- en bezoekadres is:
Gelderse Rooslaan 20
6841 BE Arnhem
Wij zijn ook te bereiken via emailadres secretariaat@bpkarnhem.nl
of via ons telefoonnummer 026-3216791 en 06-53761353.

Hoewel de naam anders doet vermoeden is er géén sprake van een zelfstandige vestiging in Ede.

Onze kerkgemeente is gesticht voor onbepaalde tijd.

Inschrijving Kamer van Koophandel en fiscaal nummer

De kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is géén sprake van een onderlinge juridische band.

Bethel Pinksterkerk Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371497
en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 818797381.

Kerkgemeente Bethelpinksterkerk Arnhem & Ede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62528556.
Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede valt thans onder de Anbi-groepsbeschikking, welke beschikbaar is gesteld voor de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Bestuur en beloningsbeleid

Het huidige bestuur van de kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede kent zes leden.

Er is een vaste voorzitter. Bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap over.

De financiële zaken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur behartigd door een interne Financiële Commissie.
In de Financiële Commissie hebben o.a. zitting de penningmeester en de controller. Zij maken geen deel uit van het bestuur.

De bestuurders genieten géén beloning. De gemeente heeft géén personeel in dienst. Externe predikers kunnen een spreekvergoeding ontvangen.

Doelomschrijving en visie

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede is een christelijkreligieuze organisatie. Zij erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de gehele Bijbel als grondslag voor haar functioneren.

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede stelt zich ten doel:

  • de verering van God door haar leden;
  • de verkondiging en verbreiding onder leiding van de Heilige Geest van de leer van onze Here Jezus Christus;
  • het voldoen aan de zendingsopdracht van Jezus;
  • de verkondiging en verbreiding van de leer van Bethel Pinksterkerk Nederland,
    welke tevens omvat de zogenaamde Tabernakelstudie en leer voor de vorming van de Bruid.

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede heeft geen winstoogmerk en dient voor 100% het algemeen maatschappelijk belang.

Op grond van Artikel 35 van ons Reglement zal het eventueel batig saldo ingeval van opheffing van de kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede worden uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede, welke door de algemene gemeentevergadering worden aangewezen op voordracht van het kerkbestuur.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede tracht haar doel te bereiken door het houden van godsdienstige samenkomsten ter ere van God, het prediken van het evangelie en het geven van onderwijs.

Nagenoeg wekelijks worden daartoe evangelisatiediensten, bijbelstudies en bidstonden, zondagsschool- en jongerendiensten gehouden. Deze samenkomsten worden gehouden in ons eigen kerkgebouw aan de Gelderse Rooslaan 20 te Arnhem.

Tevens verleent Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede diaconale en pastorale zorg en verricht zonodig overige werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied.

Een andere belangrijke pijler van haar activiteiten is het verrichten en ondersteunen van zending.
Reeds vele jaren worden zendingsprojecten ondersteund in:

  • de Filippijnen (lokale christelijke gemeenten),
  • India (o.a. wees- en weduwenhuizen, een christelijke school en een lokale christelijke gemeente) en
  • Zambia (lokale christelijke gemeenten, hulp aan mensen in nood).

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collecten en giften ontvangen van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de hier geschetste activiteiten en het instandhouden van het kerkgebouw en wordt beheerd door haar interne Financiële Commissie onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De in 2021 uitgeoefende activiteiten spreken voor zich. Daartoe wordt verwezen naar de vorige paragraaf.
Twee activiteiten verdienen bijzondere aandacht: namelijk het familiepaasfeest en het familiekerstfeest. (Vanwege de Covid19-crisis worden er geen musicals gehouden).
In beide gevallen werden zeer gezegende musicals door kinderen en jongeren opgevoerd.

Financiële verantwoording

Bethel Pinksterkerk Gemeente Arnhem & Ede

Staat van baten en lasten over het jaar 20212021

Baten
Bijdragen van leden en collectes 130.464
Legaten0

.
130.464

Lasten
Huisvestingskosten18.571
Externe sprekers, ondersteuning en training 5.006
Zending, evangelisatie en diaconie 34.371
Bijdrage overkoepelende organisatie 9.116
Overige kosten (jeugdwerk, geluid en orkest, drukwerk e.d.) 15.463

.
82.527
.

.
Overschot 47.937
.

Toelichting overschot
Het overschot op de staat van baten en lasten over het jaar 2021 van € 47.937 is bestemd voor de aanvullende investeringen voor de aanleg van het parkeerterrein, verbouwing van het het kerkgebouw met een extra uitgang en verbouwing van de kinderdienstruimte in het jaar 2022.

Bethel Pinksterkerk Gemeente Arnhem & Ede

Overzicht voorgenomen bestedingen 20222022

Huisvestingskosten 31.000
Zending, evangelisatie en diaconie20.000
Bijdrage overkoepelende organisatie9.000
Onkosten externe sprekers11.500
Overige kosten (jeugdwerk, geluid en orkest, drukwerk e.d.)28.500

.
100.000
.

Toelichting voorgenomen bestedingen 2022
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de te verwachten vaste uitgaven voor het groot onderhoud, het reguliere onderhoud, gas, water en electra en verzekeringen.
Voor gas en electra is rekening gehouden met de gestegen tarieven per 1 januari 2021.
De bijdragen aan de overkoepelende organisatie zijn gekoppeld aan de te verwachten inkomsten van de leden.
De kosten voor zending, evangelisatie en diaconie zijn gebaseerd op de de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed. Daarnaast heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2022 een extra bedrag op te nemen voor trainingen / ondersteuning en inrichting van de kinderdienst ruimte. De overige kosten zijn gebaseerd op de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed.
In het jaar 2022 zullen de verdere plannen uitgewerkt worden voor de herinrichting van het huidige terrein rondom het kerkgebouw en de verbouwing/herinrichting van het kerkgebouw zelf.