anbi2 IMG_3736-touchBethel Pinksterkerk Arnhem & Ede
Gelderse Rooslaan 20
6841 BE Arnhem
026-3216791

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens:

Tenaamstelling en contact

Onze kerkgemeente draagt de naam Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede en is gevestigd te Arnhem, Gelderse Rooslaan 20. Op dit adres vinden ook de kerksamenkomsten plaats.

Het contact- en bezoekadres is:
Gelderse Rooslaan 20
6841 BE Arnhem
Wij zijn ook te bereiken via emailadres secretariaat.bpka@gmail.nl
of via ons telefoonnummer 026-3216791 en 06-53761353.

Hoewel de naam anders doet vermoeden is er géén sprake van een zelfstandige vestiging in Ede.

Onze kerkgemeente is gesticht voor onbepaalde tijd.

Inschrijving Kamer van Koophandel en fiscaal nummer

De kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede is een zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is géén sprake van een onderlinge juridische band.

Bethel Pinksterkerk Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371497
en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 818797381.

Kerkgemeente Bethelpinksterkerk Arnhem & Ede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62528556.
Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede valt thans onder de Anbi-groepsbeschikking, welke beschikbaar is gesteld voor de Bethel Pinksterkerk Nederland.

Bestuur en beloningsbeleid

Het huidige bestuur van de kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede kent vier leden.

Er is een vaste voorzitter. Bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap over.

De financiële zaken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur behartigd door een interne Financiële Commissie.
De controllers van de Financiële Commissie maken geen deel uit van het bestuur.

De bestuurders genieten géén beloning. De gemeente heeft géén personeel in dienst. Externe predikers kunnen een spreekvergoeding ontvangen.

Doelomschrijving en visie

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede is een christelijkreligieuze organisatie. Zij erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de gehele Bijbel als grondslag voor haar functioneren.

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede stelt zich ten doel:

  • de verering van God door haar leden;
  • de verkondiging en verbreiding onder leiding van de Heilige Geest van de leer van onze Here Jezus Christus;
  • het voldoen aan de zendingsopdracht van Jezus;
  • de verkondiging en verbreiding van de leer van Bethel Pinksterkerk Nederland,
    welke tevens omvat de zogenaamde Tabernakelstudie en leer voor de vorming van de Bruid.

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede heeft geen winstoogmerk en dient voor 100% het algemeen maatschappelijk belang.

Op grond van Artikel 35 van ons Reglement zal het eventueel batig saldo ingeval van opheffing van de kerkgemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede worden uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede, welke door de algemene gemeentevergadering worden aangewezen op voordracht van het kerkbestuur.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede tracht haar doel te bereiken door het houden van godsdienstige samenkomsten ter ere van God, het prediken van het evangelie en het geven van onderwijs.

Nagenoeg wekelijks worden daartoe evangelisatiediensten, bijbelstudies en bidstonden, zondagsschool- en jongerendiensten gehouden. Deze samenkomsten worden gehouden in ons eigen kerkgebouw aan de Gelderse Rooslaan 20 te Arnhem.

Tevens verleent Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede diaconale en pastorale zorg en verricht zonodig overige werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied.

Een andere belangrijke pijler van haar activiteiten is het verrichten en ondersteunen van zending.
Reeds vele jaren worden zendingsprojecten ondersteund in:

  • de Filippijnen (lokale christelijke gemeenten),
  • India (o.a. wees- en weduwenhuizen, een christelijke school en een lokale christelijke gemeente) en
  • Zambia (lokale christelijke gemeenten, hulp aan mensen in nood).

Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collecten en giften ontvangen van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de hier geschetste activiteiten en het instandhouden van het kerkgebouw en wordt beheerd door haar interne Financiële Commissie onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De in 2023 uitgeoefende activiteiten spreken voor zich. Daartoe wordt verwezen naar de vorige paragraaf.
Twee activiteiten verdienen bijzondere aandacht: namelijk het familiepaasfeest en het familiekerstfeest.
In beide gevallen werden zeer gezegende musicals door kinderen en jongeren opgevoerd.

Financiële verantwoording

Bethel Pinksterkerk Gemeente Arnhem & Ede

Staat van baten en lasten over het jaar 20232023

Baten
Bijdragen van leden en collectes 128.730
Overige bijdragen1.738

.
130.468

Lasten
Huisvestingskosten23.593
Externe sprekers, ondersteuning en training 15.200
Zending, evangelisatie en diaconie 16.784
Bijdrage overkoepelende organisatie 8.152
Overige kosten (jeugdwerk, geluid en orkest, drukwerk e.d.) 18.419

.
82.148
.

.
Overschot 48.320
.

Toelichting overschot
Het overschot op de staat van baten en lasten over het jaar 2023 van € 48.320 is bestemd voor de aanvullende investeringen na aanpassing van de hoofdingang van het kerkgebouw en extra verwachte uitgaven voor de verduurzaming van het kerkgebouw.

Bethel Pinksterkerk Gemeente Arnhem & Ede

Overzicht voorgenomen bestedingen 20242024

Huisvestingskosten 33.750
Zending, evangelisatie en diaconie17.000
Bijdrage overkoepelende organisatie8.000
Onkosten voorganger en externe sprekers26.750
Overige kosten (jeugdwerk, geluid en orkest, drukwerk e.d.)29.500

.
115.000
.

Toelichting voorgenomen bestedingen 2024
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de te verwachten vaste uitgaven voor het groot onderhoud, het reguliere onderhoud, gas, water en electra en verzekeringen.
Voor de aanstelling van een voorganger is de post hoger dan afgelopen jaren.
Voor gas en electra is rekening gehouden met een verlaging van de kosten door overstap leverancier.
De bijdragen aan de overkoepelende organisatie zijn gekoppeld aan de te verwachten inkomsten van de leden.
De kosten voor zending, evangelisatie en diaconie zijn gebaseerd op de de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed. Daarnaast heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2024 een extra bedrag op te nemen voor trainingen / ondersteuning en inrichting van de kinderdienst ruimte. De overige kosten zijn gebaseerd op de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed.
In het jaar 2024 zullen de verdere plannen uitgewerkt worden aan verduurzaming. Voor het verduurzamen is een extern adviesrapport opgesteld voor de uitvoering voor verduurzamingsactiviteiten van kerkgebouw zelf.