Inleiding

Dit protocol dient voor de invulling van kerkelijke activiteiten van Bethel Pinksterkerk te Arnhem in het kader van de ‘anderhalvemeter-samenleving’. Het protocol is beoogd als handvat voor het houden van de kerkelijke activiteiten zoals de Evangelisatiediensten, Bidstonden, Bijbelstudies, Zondagschool, Creche, JVJ, YoFreedom, Wednesday Worship. Dit betekent dat bij elke samenkomst(dienst) van deze groepen zij dit protocol moet vertalen naar de eigen situatie en de eigen samenkomst in het kerkgebouw.

Een exemplaar van dit protocol is te vinden op het mededelingen bord.

De versoepeling van de maatregelen door de overheid zijn gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid die door de maatschappij en daarmee ook de kerken genomen moet worden. Dat wordt samengevat met de woorden: informeren, registreren en placeren.
De doelstelling hiervan is om kwetsbaren en ouderen te beschermen en rekening te houden met de belastbaarheid van de zorg en de zorgmedewerkers. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. Tevens dient men rekening te houden met de bepalingen van de veiligheidsregio’s.

Meer informatie is op de volgende websites te vinden:

Kerkdiensten en bijeenkomsten

Aantal aanwezige personen in het kerkgebouw:

Op maandag 5 oktober is in overleg tussen de Overheid en het interkerkelijk contact het CIO besloten dat in kerkdiensten tot nader order 30 van bezoekers van >17 jaar naar een samenkomst mogen komen. Als wij rekenen met hoeveel mensen wij de zondagse diensten momenteel organiseren en we geen enkel risico willen lopen op besmettingen moeten ook wij ons hierin aanpassen.
Voor de diensten moeten de bezoekers zich aanmelden bij het secretariaat van de Bethel Pinksterkerk Arnhem.

 • Er geldt geen beperking meer ten aan zien van het maximaal aantal aanwezigen in het kerkgebouw. Wel dient anderhalve meter afstand te worden gehouden. Hierbij geldt tevens dat vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatsvindt (zie onder), er vooraf gereserveerd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft.
 • Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan geldt vanaf 1 juli dat in het (kerk)gebouw maximaal honderd mensen mogen worden toegelaten, exclusief zij die nodig zijn om de dienst te laten plaatsvinden. Wel dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • In beide situaties moet er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de verkeersstromen, zoals in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Aantal aanwezige personen buiten:

 • Er geldt geen beperking meer ten aan zien van het maximaal aantal aanwezigen buiten. Wel dient anderhalve meter afstand te worden gehouden. Hierbij geldt tevens dat vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatsvindt, er vooraf gereserveerd wordt en iedereen een vaste zitplaats heeft.
 • Indien niet gewerkt kan worden met een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats geldt een maximumaantal van 250 aanwezige personen. Wel dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • In beide situaties moet er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

Communicatie

 • Het Kerkbestuur (KB) is in overleg met het Geestelijk Orgaan (GO) verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen.
 • De communicatie van beleid en regels vinden op die manier plaats dat ervan uit kan worden gegaan dat elke betrokkene er kennis van heeft kunnen nemen.
 • Een exemplaar van het protocol hangt op het mededelingenbord in het kerkgebouw ter inzage voor gemeenteleden, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Algemene bepalingen

 • Omdat het voor de predikanten/ouderlingen niet mogelijk is om bij bepaalde handelingen (b.v. kinderopdracht en doopbediening, zalving) de 1,5 meter maatregel in acht te nemen, is het ambt van predikant/ouderling aangemerkt als zogenoemd ‘contactberoep’.

Hygiëne

 • De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. hygiëne zijn leidend.
 • Regelmatig schoonmaken, dit kan met water en zeep, een allesreiniger of schoonmaakdoekjes.
 • Bezoekers hebben de mogelijkheid om bij de in- en uitgang van het kerkgebouw hun handen te reinigen.
 • De toiletten worden na elke activiteit gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Na afloop van een activiteit worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen gereinigd.
 • Er worden geen handen gedrukt.
 • Indien achtereenvolgens door verschillende personen gebruik gemaakt wordt van dezelfde handmicrofoon en katheder wordt deze tussen de verschillende sprekers gereinigd.

Bronaanpak (triage) (Verplicht)
Stel de bezoekers van kerkdiensten/bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen, en bij buitenbijeenkomsten met meer dan tweehonderdvijftig personen de volgende vragen:

 1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
 2. Hoesten
 3. Neusverkoudheid
 4. Koorts vanaf 38 graden
 5. Benauwdheidsklachten
 6. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 7. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 8. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 9. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, annuleer dan het kerkbezoek.

Aansturing en handhaving

 • De corona coördinator draagt zorg voor heldere looproute bij binnenkomst en vertrek.
 • De bezoekers en betrokkenen van kerkelijke activiteiten voegen zich naar de regels die het KB in overleg met het GO heeft opgesteld en bekendgemaakt.

Inrichting en gebruik (kerk)zaal

Bij oa Evangelisatiediensten, (vrouwen)Bidstonden, Bijbelstudies, Wednesday Worship en ceremoniële diensten:

 • De kerkzaal wordt zo ingedeeld dat bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen.
 • Zij die op 1 adres wonen kunnen bij elkaar zitten. Tussen verschillende bezoekers is er 1,5 meter afstand.
 • De zitplaatsen zijn op de kerkbanken gemarkeerd zodat bezoekers niet direct voor of achter elkaar zitten.
 • Corona coördinator zorgt voor gemarkeerde indeling van de zitplaatsen en houdt er toezicht op.

Crèche

 • De crèche begint aan het einde van de voordienst
 • Kinderen worden opgehaald door de crèche leidsters. Indien nodig mag 1 ouder naar de crèche ruimte komen
 • Kinderen hoeven onderling en met de leiding geen afstand te houden
 • Crèche leidsters houden wel 1,5 meter afstand van elkaar
 • Het is toegestaan een kind naar het toilet te begeleiden

Zondagschool

 • De Zondagschool begint bij aanvang van de dienst
 • Kinderen worden opgehaald door de Zondagschoolleiding (ZS)
 • Ouders mogen niet naar de Zondagschool ruimte komen
 • Kinderen hoeven onderling en met de leiding geen afstand te houden
 • ZS-leiding houden wel 1,5 meter afstand van elkaar
 • Het is toegestaan een kind naar het toilet te begeleiden

Verkeer

 • Houd anderhalve meter afstand.
 • Zorg voor gescheiden verkeerstromen en zo mogelijk eenrichtingsverkeer.
 • Voorkom opstoppingen, zorg voor voldoende loopruimte.
 • Binnenkomst wordt door de corona coördinators gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Bij vertrek gestructureerd op aanwijzing van de corona coördinators vertrekken uit de kerk.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en kerkboeken mee naar huis.

Ventilatie

 • Ventileer ruimtes goed voor, tijdens en na gebruik.
 • Het advies van deskundigen is om zoveel als mogelijk is te ventileren. Ook als dat een koudere kerk of tochtklachten oplevert. Zet de ramen, gevelroosters en deuren zoveel mogelijk open (tijdens maar zeker ook tussen kerkdiensten in).
 • Zorg dat mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na de dienst zijn ingeschakeld.
 • Aandachtspunt is het juiste gebruik van klimaatbeheersystemen, luchtbehandelingssystemen, verwarmingsinstallaties, airco installaties etc.
 • Plaats eventueel een CO2-meter met stoplichtindicator, zodat duidelijk wordt wanneer de ventilatie (on)voldoende actief is.
 • Voor meer informatie zie ook de website: https://eerstehulpbijventilatie.nl/. Deze website heeft tevens een berekeningstool en geeft een risicotaxatie met betrekking van de samenkomst gerelateerd aan een aantal rekenfactoren zoals aantallen bezoekers, volume van de ruimte en ventilatiecapaciteit.

Zingen

 • Tijdens de diensten wordt er enkel op het podium door de voorzang gezongen. In de kerkzaal is zingen niet toegestaan.
  Over het wel of niet verantwoord zijn van gemeentezang is geen eenduidig advies te geven. Dit onderstreept de bijzondere verantwoordelijkheid het kerkbestuur om hierin dit zorgvuldig besluit te nemen. Hierbij is zowel de gezondheid van gemeenteleden als de positie van kerken in het algemeen in acht genomen. Uit de adviezen van deskundigen blijkt o.a. de mate van ventilatie van een gebouw, het aantal aanwezigen en het volume van het gebouw bepalend en van wezenlijk belang is voor het risico op besmetting.
 • Voor meer informatie zie ook de website: https://eerstehulpbijventilatie.nl/.
 • Wanneer na een zorgvuldige afweging besloten wordt om samenzang in de diensten weer te laten plaatsvinden dan moet dit besluit (onderbouwd) vastgelegd worden in het protocol.

Overige bepalingen

 • Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor kinderen tot en met twaalf jaar, dit geldt ook voor de afstand tussen volwassenen en deze kinderen.
 • Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor jongeren tot achttien jaar. Zij moeten wel anderhalve meter afstand bewaren tot volwassenen.
 • Voor kwetsbaren (risicogroepen) zoals mensen die ouder dan 70 jaar zijn en mensen met een onderliggende aandoening, geldt: wees extra voorzichtig en volg de basisregels en adviezen goed op. Zie voor de actuele adviezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.
 • Het is mogelijk om kinderoppas te houden.
 • Het is mogelijk om activiteiten met ouderen te doen (zoals ouderencontact), hierbij dienen echter de hygiëneregels en adviezen voor risicogroepen strikt nagevolgd te worden.
 • Presentielijsten worden vier weken bewaard door het KB met inachtneming van de voorschriften van de AVG.
 • Collecten kunnen digitaal gehouden worden, door gebruik van lange stok met collectezak of door een rek bij de uitgang te plaatsen met collectezakken. Het is niet toegestaan de collecte zakken van hand tot hand te laten gaan zoals gebruikelijk was. De verwerking van de collecten dient te gebeuren met inachtneming van hygiënemaatregelen.

Pastorale bezoeken

Bezoeken van een ambtsdrager of kerkelijk werker, of (vrouwen)bidstonden bij gemeenteleden thuis:

 

Communicatie

Degene die vanuit de kerk op bezoek gaat, bespreekt vooraf of gemeentelid bezoek wenst en daarmee instemt.

Maatregelen

Hoe te handelen als er bij een gemeentelid corona is vastgesteld?

Vanuit het RIVM zijn er instructies die genomen moeten worden als er iemand positief getest is.

Hier zijn 3 groepen te typeren:

 1. Partners, huisgenoten, reisgenoten, collega’s ed
 2. Mensen die langer dan 15 minuten met een besmettelijk persoon contact hadden, of korten binnen 1,5 meter.
 3. Mensen die korter dan 15 minuten met een besmettelijk persoon contact hadden.

Afhankelijke van uw situatie behoort u tot een van deze groepen.

Wat moet ik doen als ik positief getest ben?

U moet aan de GGD aangeven met welke personen u in aanraking bent geweest. De GGD stuurt een brief naar de personen die i groep 1 vallen. Een voorbeeld van deze brief is bijgevoegd.

Wat u zelf moet doen voor het contactonderzoek of als u nog wacht u op de uitslag van de test?
U kunt alvast opschrijven met wie u de afgelopen dagen contact heeft gehad.  Het gaat vooral om mensen met wie u:

 • langer dan 15 minuten samen bent geweest;
 • contact had op minder dan 1,5 meter afstand;
 • samen bent geweest vanaf 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat u thuis bleef.

Wat moet ik doen als iemand in mijn omgeving positief getest is?

Bent u dicht in de buurt geweest met iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)? Bijvoorbeeld omdat u partner, reisgenoot of collega bent? Dan gaat u ook 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat u nauw contact had.
Als u klachten krijgt die lijken op corona maakt u een afspraak voor een coronatest. Is de testuitslag negatief? Blijf dan toch 10 dagen in quarantaine. Behalve als de GGD een ander advies geeft.

Heb je minder dan 15 minuten en niet van dichtbij contact gehad met een zieke persoon? Dan hoef je niet thuis te blijven. Leef wel de volgende richtlijnen na:

 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou afstand (1,5m)
 • Beperk je nauwe contacten
 • Volg de regels over bijeenkomsten

Krijg je toch symptomen? Blijf thuis en bel je huisarts.

Instructiebrief voor iemand met een positief getest nauw contact:

Voorbeeld van een brief die u van de GGD kunt krijgen als u tot groep 1 behoort:

U krijgt deze brief omdat u een nauw contact (partner, huisgenoot, collega ed) bent van een COVID-19-patiënt. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie. 

Het belangrijkste is dat u 10 dagen in thuisquarantaine blijft, omdat u na het laatste risicocontact nog ziek kunt worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u ziek bent. U kunt klachten krijgen zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. 

In deze brief geven wij u een aantal leefregels voor de thuisquarantaine. Houdt u zich aan deze regels. Dit kan soms best moeilijk zijn. Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u in thuisquarantaine.
Het is belangrijk dat u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet raken. Uw huisgenoot die positief is getest krijgt een aparte informatiebrief met instructies.

Heeft u hulp nodig als u in thuisquarantaine gaat vanwege corona? Kijk dan op Rijksoverheid.nl

Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig?
Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 

Leefregels indien een nauw contact (partner, huisgenoot, collega) positief getest is

 1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek – alle huisgenoten blijven thuis
 2. Let op gezondheidsklachten
 3. Hoe ga ik om met mijn huisgenoot met COVID-19? Raadpleeg de vragen op RIVM.nl
 4. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
 5. Zorg voor een goede hygiëne in huis
 6. Zorg voor een goede hygiëne van bevuilde spullen