Toegang door het bloed van Jezus

Wellicht ben je beu van jouw huidige leven en ben je tot de conclusie gekomen, dat er niets is wat je werkelijk vrede en rust in het hart kan geven. Misschien ben je wanhopig op zoek naar iets of iemand, die je kan helpen in jouw problemen. Die de lasten die je zo terneerdrukken kan wegnemen. En nu heb je gehoord van deze of gene, dat je de Zoon van God, de Here Jezus Christus, in jouw hart moet toelaten. Je hebt gehoord, dat Hij Degene is Die voor jouw zonden, ziekten en verdriet aan het kruishout van Golgotha werd genageld en daar onschuldig stierf. Dan vertel ik je vandaag, dat Hij inderdaad Degene is Die je kan helpen. Maar ik wil je ook op een heel belangrijke zaak wijzen als je inderdaad de stap wil zetten om tot Jezus te komen, namelijk: dat je dient te beseffen, dat je mag komen dóór (op grond van) het Bloed van Jezus, zoals in de bijbel staat geschreven in Efeze, hoofdstuk 2, vers 13 – ‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.’. Daarom kon Johannes de Doper, toen Jezus tot hem kwam om gedoopt te worden, ook uitroepen: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt!’ (het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 29).
Als je tot Jezus wil komen, mag je Zijn Bloed niet negeren. Wat betekent dit? Wat is dan het verband tussen Zijn Bloed en het feit dat Hij Gods Lam is? Dat wil ik je uitleggen aan de hand van een gebeurtenis welke duizenden jaren geleden in Egypte plaatsvond. Zoals hierboven reeds vermeld staat, stierf Jezus onschuldig aan het kruis voor jouw en mij. Die gebeurtenis nu in de bijbel verklaart het ons heel eenvoudig.
Het volk van Israël bevond zich in een hopeloze, uitzichtloze slavernij. Ooit vanwege honger naar Egypte verhuisd, moesten zij nu onder nietsontziende en strenge dwingelandij keihard en gedwongen werken. Op een zeker moment werd het alles zo ondragelijk, dat zij tot God begonnen te roepen om hulp. En Hij verhoorde hun gebeden. Hij zou hen helpen. Hij zou tien plagen over Egypte zenden waardoor de onwillige en halsstarrige Egyptische koning (faraö) niets anders meer kon doen dan hen vrij te laten. pashaWat gebeurde er nu bij de tiende plaag, toen de doodsengel alle eerstgeborenen in Egypte doodde? God zei tegen het volk van Israël: ‘Jullie moeten ieder een onberispelijk lammetje nemen, dat slachten, en het bloed aan de deurposten van jullie huizen strijken. Als de doodsengel dan dat bloed zal zien, zal hij jullie huizen niet binnenkomen om de eerstgeborene te doden. Dan zal hij jullie voorbijgaan.’ Het was de direkte aanleiding, dat het volk van Israël werd vrijgelaten en mocht wegtrekken naar een nieuw land.
Je kunt dit lezen in de bijbel, in het boek Exodus, hoofdstuk 12. Maar zie je nu het verband met Jezus? Begrijp je nu uit deze oude geschiedenis waarom Johannes Hem het Lam van God noemde, Dat de zonden wegneemt? Begrijp je nu dat wij alleen op grond van het Bloed van Jezus dichtbij (bij God) mogen en kunnen komen, waarna Hij ons zal helpen?
Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, problemen, ziekten en verdriet. Daar werd Zijn onschuldig Bloed vergoten. Voor ons! Want wie gelooft in de kracht van Zijn onschuldig Bloed, wordt door Jezus vrijgemaakt. En na jouw oprechte belijdenis van zonden, wordt elke schuld vergeven. De bijbel zegt in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 1, verzen 7b en 9:
´…….. het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde…………… Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.´
Wie vrij in het hart wil zijn en rust wil ervaren, mag tot Jezus komen. En Hij zal helpen in problemen, nood en zorgen. Maar het is enkel en alleen door Zijn Bloed waardoor wij kunnen komen, gered, vergeven, genezen en geholpen worden. Moge de Heere Jezus, onze Redder, jou en mij zegenen.
Amen.

Via E-mail mag je contact opnemen